TriqQR Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

De klant: Iedere persoon van 18 jaar of ouder die een account aanmaakt op de website van TriqQR  of die producten aankoopt via deze website.

TriqQR: De leverancier van de dienst waarvoor de klant een account kan aanschaffen.

Het account: Het profiel dat op naam van de klant is geopend op de website van TriqQR  en wat gebruikt wordt door klant.

QR-code: De unieke code die op elk voorwerp aangebracht kan worden dat de klant wil markeren.

De drager: De stickers die de klant  bij het aanmaken van het account ontvangen heeft of via de webshop aangeschaft heeft.

De overeenkomst: Elke overeenkomst die TriqQR met de klant sluit en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemene voorwaarden consumenten

Door een account aan te maken via de website van TriqQR verklaart de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden zoals deze in dit document beschreven zijn.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder ogenblik worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt via de voettekst op de website.

TriqQR  heeft het recht de Algemene Voorwaarden of de tarieven voor diensten en producten op elk moment eenzijdig aan te passen. Verder gebruik van de website van TriqQR  door de klant door nieuwe aankopen te doen impliceert aanvaarding van de aangepaste voorwaarden. Indien een klant niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, tarieven of andere onderdelen (hetzij toegevoegd, hetzij gewijzigd) heeft hij de mogelijkheid om de dienst zonder verdere kosten op te zeggen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

De klant zorgt ervoor dat hij de gegevens in zijn account up-to-date houdt. TriqQR  is niet aansprakelijk als de klant zijn gegevens niet actualiseert.

Een eventuele schadevergoeding zal nooit meer kunnen bedragen dan wat de klant betaald heeft voor de levering van de dienst van TriqQR  voor een jaar en de eventueel door de klant via de website bestelde producten. Door gebruik van de website van TriqQR  aanvaardt de klant de verplichting tot schadeloosstelling als TriqQR schade lijdt doordat de klant zich niet houdt aan deze voorwaarden.

TriqQR zal de gegevens in verband met het account beveiligen volgens de geldende wettelijke normen. De systemen op het internet zijn echter nooit volledig zonder risico. TriqQR kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van gegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen.

De partijen komen overeen dat virussen en fouten ten gevolge van hacken of andere niet-geoorloofde toegang tot de systemen van TriqQR of van de klant, problemen met internet- en informatica dienstenaanbieders of fouten ten gevolge van voorheen niet gekende bugs, moeten worden beschouwd als overmacht.

De klant is daarbij zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen informatica-apparatuur die gebruikt wordt voor de toegang tot TriqQR. Tevens is hij verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende complex en uniek wachtwoord voor TriqQR alsmede voor het regelmatig wijzigen hiervan. De klant zal zijn inloggegevens niet aan derden doorgeven.

TriqQR is geen verzekering om waardevolle te spullen te verzekeren tegen verlies. Daarvoor wordt de klant verwezen naar andere verzekeringen die hier expliciet voor bedoeld zijn.

De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen van onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van inloggegevens op de diensten van TriqQR. TriqQR is niet aansprakelijk indien de website (tijdelijk) niet gebruikt en/of gelezen kan worden.

Artikel 4. Fysieke goederen

De klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte toepassing van stickers op de voorwerpen die hij wil markeren. Hij zal hierbij de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van de leverancier van zijn voorwerpen volgen. Eventuele gebruiksvoorbeelden op de site van TriqQR  en in de publicaties van TriqQR  zijn enkel informatief en garanderen niet de toepasbaarheid op de voorwerpen van klant.

Stickers worden met zorg geselecteerd op basis van kwaliteit en duurzaamheid. Alle materialen verslijten echter afhankelijk van het gebruik. De klant zorgt ervoor dat stickers die versleten zijn, vervangen worden door nieuwe stickers te plakken. Stickers die bij levering gebreken vertonen worden door TriqQR  vervangen.

TriqQR maakt het mogelijk om verloren of gestolen voorwerpen aan de klant terug te bezorgen. De terugbezorging kan helaas niet gegarandeerd worden omdat dit afhankelijk is van een vinder. De hoogte van een eventueel vindersloon zal de klant zelf met de vinder regelen. Hiervoor zijn wettelijke regelingen die per land kunnen verschillen.

Artikel 5. Bepalingen betreffende prijsaanbiedingen op de website of elders

Artikel 5.1 De product- en dienstenomschrijving 

Alle verstrekte beschrijvingen, tekeningen, afbeeldingen, prijzen en prijslijsten en/of andere aanduidingen van de producten en diensten zijn met zorg uitgevoerd. Mochten er afwijkingen zijn van het omschreven materiaal van de stickers op de website van TriqQR dan garandeert TriqQR  dat de klant altijd een betere kwaliteit zal ontvangen dan op de site omschreven is.

Artikel 5.2 Prijzen 

Alle prijzen van TriqQR zijn in Euro’s en inclusief BTW. Verzending van teruggevonden goederen kan via een zelf gekozen vervoerder geschieden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5.3 Bestelling/orderbevestiging 

Zodra de klant een account aanmaakt via de site van TriqQR zal de overeenkomst tussen de klant en TriqQR  ingaan. De klant ontvangt hiervan een bevestiging. Deze Algemene Voorwaarden zijn dan automatisch van toepassing.

Ingevolge het wettelijke herroepingsrecht kan de klant de overeenkomst met TriqQR binnen veertien dagen na het aanmaken van een account nietig verklaren.

Artikel 6. Levering van goederen en diensten

TriqQR streeft ernaar dat bestelde stickers binnen 48 uur na bestelling aangeboden zullen worden ter verzending.

Artikel 7. Gebruik

Om de producten te kunnen gebruiken, is een actief account bij TriqQR nodig. Voor elke klant volstaat 1 account zodat elk e-mailadres of telefoonnummer slechts 1x voorkomt in de database van TriqQR.

Elke QR-code wordt aangemaakt voor 1 klant en kan daarom niet overgedragen worden aan een andere persoon. Elke QR-code mag voor zoveel voorwerpen gebruikt worden als de klant wil om het zodoende mogelijk te maken dat voorwerpen, die eigendom van de klant zijn, teruggevonden kunnen worden. Een account zal onbruikbaar worden gemaakt als de klant hiervan misbruik maakt. TriqQR  zal in dit geval niet over kunnen gaan tot het terugbetalen van door de klant reeds betaalde diensten en/of producten. Als TriqQR hierdoor extra kosten moet maken, zullen deze voor rekening van de klant komen.

De klant zorgt ervoor dat zijn gegevens van het account actueel blijven om er zo voor te zorgen dat het concept van TriqQR werkt.

De klant zal de dienst van TriqQR niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8. Garantie en Klachten

De klant laat binnen 7 dagen na levering van producten per mail via support@triqqr.nl weten als deze beschadigd zijn en voegt een foto van de beschadiging toe zodat TriqQR voor vervanging van het product kan zorgen.

Deze garantie kan niet worden toegepast op defecten die onder andere ontstaan door abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd of het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding.

Artikel 9. Betaling

Diensten en producten worden na het aanmaken van een account geleverd na vooruitbetaling via Ideal.

Artikel 10. Verlenging

Na ongeveer 11 maanden ontvangt de klant per e-mail een verzoek om de dienst weer met een jaar te verlengen.  Bij het niet voldoen van de vervolgbetaling zal het account worden opgeschort. Wanneer daarna van de klant een voorwerp wordt gevonden, zal de klant geen meldingen hiervan meer ontvangen. TriqQR ontvangt deze melding wèl en zal contact met de klant opnemen met deze in de gelegenheid stellen om het account alsnog te verlengen. De klant zal dan de jaarlijkse vergoeding dienen te voldoen, inclusief een opslag.

Artikel 11. Terugbezorging en overdracht van voorwerpen

De klant is verantwoordelijk voor de zorg voor zijn voorwerpen. Het terugbezorgen van voorwerpen en het uitkeren van een eventueel daaraan gekoppeld vindersloon is een onderlinge afspraak tussen vinder en eigenaar, waarbij beide partijen zich bovendien moeten houden aan de wettelijke voorschriften van het land in kwestie. TriqQR levert enkel de dienst om deze partijen bij elkaar te brengen. TriqQR heeft geen bemiddelende functie tussen vinder en eigenaar ook niet in geval van inbreuken op de geldende wetgeving. TriqQR kan daarom ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet teruggeven van voorwerpen, de gevolgen van meningsverschillen tussen of misbruik van één van beide partijen.

Artikel 12. Ingang, duur en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 12.1 Ingang 

Zodra de klant een account aanmaakt via de website van TriqQR  gaat de overeenkomst tussen beide partijen in. De klant heeft echter een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien de klant binnen deze termijn de overeenkomst wil herroepen, zal het account ongeldig worden gemaakt en kan de klant geen gebruik maken van de QR-code die is verstrekt.

Artikel 12.2 Duur 

De overeenkomst tussen partijen wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Ze kan op elk moment door één of beide partijen beëindigd worden met in acht name van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 12.3 Beëindiging 

Er geldt een opzegtermijn van één maand. Het resterende bedrag voor de vooruitbetaalde dienst van TriqQR  zal naar rato terugbetaald worden. Gedurende de opzegtermijn kan de klant nog gebruik maken van zijn account. Indien de klant geen terugbetaling wil, kan de klant voor de rest van het jaar nog gebruik maken van de dienst van TriqQR. Stickers  die bij TriqQR  besteld zijn, kunnen niet geretourneerd worden en komen daarom ook niet voor terugbetaling in aanmerking.

Artikel 12.4 Gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst 

De beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, zal geen afbreuk doen aan de rechten die iedere partij reeds heeft verworven.

Artikel 13. Internet en telecommunicatie

TriqQR  behoudt zich het recht voor om aanpassingen te doen aan elk aspect van de website of om deze website te sluiten. TriqQR  kan alleen garanderen dat een email  goed afgeleverd wordt als de klant ervoor zorgt dat deze gegevens correct en up-to-date zijn. De klant is als enige verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.

Artikel 14. Intellectuele rechten

TriqQR  is de exclusieve eigenaar van al hun intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, tekeningen en modellen, enz.) op zowel de dragers, het account als de inhoud van de website, met inbegrip van alle gegevens en bestanden van de website die kunnen worden gedownload door de klant.

De naam ‘TriqQR‘  is een handelsnaam en als zodanig beschermd. TriqQR beschikt tevens over de registratie van de domeinnamen ‘www.triqqr.nl’ en ‘www.triqqr.com’ en is eigenaar van alle intellectuele eigendommen over de website gerelateerd aan deze domeinnamen.

Intellectuele eigendomsrechten op alle producten en diensten, alsmede op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde webdesign, programmatuur, software, goederen, apparatuur of andere materialen bijvoorbeeld analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij TriqQR of bij de derde van wie TriqQR het betreffende recht heeft verkregen. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of elders worden toegekend.

TriqQR behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar gemaakte ontwerpen en werken in de zin van de auteurswetgeving (o.a. de auteurswet/softwarewet). Hieronder worden onder meer ook uitdrukkelijk (internet)activiteiten begrepen. De overeenkomst omvat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van TriqQR  aan de klant.

TriqQR behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Niets op de website van TriqQR mag gedeeltelijk, noch volledig gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, aangepast of in een andere website geïntegreerd of doorgestuurd worden tenzij een voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TriqQR is ontvangen.

Artikel 15. Gegevensverwerking van websitebezoekers

TriqQR legt een naam, adres en e-mailadres  van de klant vast ten behoeve van de te leveren dienst aan de klant in de vorm van een overeenkomst. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen gegevens van de klant verstrekt door de klant via de website van TriqQR worden opgeslagen en bewaard in een database door TriqQR. TriqQR zal deze gegevens alleen gebruiken om de dienst zoals aangeboden op de site te waarborgen.

Indien de klant gebruik maakt van deze dienst wordt eveneens informatie over het gebruik van die dienst bijgehouden (logfiles).

Deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen (om problemen en misbruik te kunnen opsporen en om de site te verbeteren). TriqQR houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

Contactgegevens zullen door TriqQR alleen worden gebruikt voor acties, herinneringen om gegevens van de klant te actualiseren of om facturen te sturen. TriqQR zal deze gegevens nooit vrijgeven aan derden zonder de expliciete toestemming van de klant, tenzij:

  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen TriqQR en de klant in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument.

TriqQR behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het sturen van een e-mail.

De klant kan persoonlijke gegevens te allen tijde inkijken en wijzigen. Klachten over de privacy aanpak kunnen gemeld worden op support@triqqr.nl.

De klant geeft door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnige toestemming aan TriqQR om persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Het wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. TriqQR heeft dus geen toegang tot het wachtwoord.

Artikel 16. Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen. Indien nodig kan TriqQR de voorwaarden van deze overeenkomst op elk moment wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de Algemene Voorwaarden via de website voor de meest actuele versie.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 april 2018.